1 2 3

Duurzaam GWW

Duurzaam inkopen, innoveren en aanbesteden wordt steeds belangrijker. Aanbesteden op basis van laagste prijs is straks niet langer de norm. Om duurzaamheid te verankeren in het proces van inkopen en aanbesteden, is in samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven Duurzaam GWW ontwikkeld.

Duurzaam GWW is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, ProRail, de Dienst Vastgoed Defensie van het ministerie van Defensie, de Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van EL&I, de Programmadirectie Duurzaam Inkopen van het ministerie I&M, de Unie van Waterschappen, het Inter Provinciaal Overleg, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Bouwend Nederland, NL Ingenieurs, CROW, MKB-infra en Agentschap NL.

De Aanpak Duurzaam GWW bestaat uit een stappenplan en een Ambitieweb. Het stappenplan is een raamwerk gebaseerd op de fases van het inkoopproces. Dit stappenplan kan per fase gevolgd worden. Aan de hand van het stappenplan wordt  met behulp van een ambitieweb de duurzaamheidsambitie voor het project bepaald en wordt de ambitie ook concreet gemaakt. Onderdeel van de Aanpak is ook het uniform toepassen van instrumenten als de CO2-prestatieladder, DuboCalc en de Omgevingswijzer.

De Aanpak geeft handen en voeten aan het aanbestedingsproces op het gebied van duurzaamheid en is een praktische werkwijze om duurzaamheid in GWW-projecten concreet te maken. Dit zonder vooraf generiek voor te schrijven wat de duurzaamheidseisen zijn, de nadruk ligt juist op het behalen van duurzaamheidswinst door de kansen per project te benutten. De kern van de Aanpak ligt in het afleiden van functionele eisen vanuit de ambities en projectbehoeften. Een belangrijk onderdeel is daarom het formuleren, vastleggen en uitvoeren van ambities en deze doorgeven naar de volgende projectfase.

Stappenplan

Het stappenplan geeft per projectfase invulling aan de gewenste aanpak om projecten te verduurzamen. De gehanteerde fase-indeling is overkoepelend. Dat wil zeggen, die is voor alle projecten en contractvormen in de GWW toepasbaar. De fase-indeling staat los van andere gebruikelijke fase-indelingen in de GWW, zoals de MIRT-fasering. De Aanpak is op deze manier zowel bruikbaar in geïntegreerde als in traditionele contractvormen.

Witteveen+Bos draagt actief bij aan de implementatie van de Aanpak Duurzaam GWW door ervaringen te delen met collega-bureaus en opdrachtgevers en door de Aanpak actief te promoten en aan te bieden. Witteveen+Bos kan aanbestedende partijen die aan de slag willen met de Aanpak Duurzaam GWW adviseren hoe dit het beste te doen en begeleiden bij het proces.

Ambitieweb

Het ambitieweb is een ondersteunend model om duurzaamheidsambities te kunnen vertalen naar een project. En om die ambities vervolgens te kunnen vastleggen en te beheersen. Het ambitieweb wordt gevormd door een visuele weergave van duurzaamheidsthema’s en daaraan gekoppelde ambitieniveaus. Het ingevulde ambitieweb geeft een handvat om vervolgens duurzaamheidseisen op te stellen. Het web kent zeven thema’s en drie niveaus. De thema's zijn:

  • energie & klimaat (planet)
  • materialen en grondstoffen (planet)
  • water & bodem (planet)
  • natuur & ruimte (planet)
  • leefomgeving (veiligheid, gezondheid en hinder, planet & people)
  • kosten & waarde (profit)
  • bereikbaarheid (duurzame mobiliteit, profit & people)

Elk thema kent drie niveaus: inzicht, reductie en het toevoegen van waarde.