1 2 3 4

Informatie Sliblijn Nieuwveer

Maximaal rendement

De nieuwe slibverwerking is medio 2012 in bedrijf genomen. Door de omzetting van slib naar biogas en benutting in de WKK’s worden energie en warmte geproduceerd. De energie-inhoud van het biogas wordt met maximaal rendement benut voor de reductie van de elektrische energievraag en de opwekking van de voor de slibgisting benodigde warmte. Dit levert een aanzienlijke verlaging op in het elektrisch energieverbruik. Hierdoor zijn de kosten van energie-inkoop met vijftig procent verminderd. Bijkomend voordeel is dat door de effectieve inrichting een 24-uurs personele bezetting niet meer nodig is.

Stadsverwarming

Door de goede prestaties van de slibgistingstank is er meer biogas beschikbaar dan voorzien en is er voldoende basis gebleken voor de investering in een derde WKK. Aangezien de slibgisting mede door de opgenomen warmteterugwinning energiezuinig is ontworpen, is de warmte van de tweede WKK alleen in de winter nodig. De derde WKK  is qua warmte helemaal niet nodig: dit maakt het economisch aantrekkelijk om deze WKK als een Groen Warmte Station in de woonwijk Haagse Beemden te stationeren voor het verwarmen van de woningen.

Eind 2013 is het project uitgebreid met een zogenaamde deelstroombehandelingsinstallatie voor het rejectiewater van de slibontwatering. Hierbij is door Witteveen+Bos wederom een UAV-gc-vraag opgesteld. Door een innovatieve aanbestedingsconstructie heeft de filtraatvergisting van de voormalige Zimpro-installatie een tweede leven gekregen. Door de stikstofrijke stroom apart te behandelen vindt energiebesparing plaats in het beluchtingsproces van de rwzi en kan de effluentrecirculatie worden gestopt. Hierdoor behoeft gezuiverd effluent niet meer te worden rondgepompt, en tevens neemt de biogasproductie toe. Het systeem is zodanig ingericht dat dit in de toekomst kan leiden tot de toepassing van thermofiele gisting al dan niet in combinatie met thermische drukhydrolyse. Beide opties leiden tot verdere energiebesparing en reductie van de reststoffenstroom.

Bouwfilosofie

Bij het ontwerpen van de nieuwe sliblijn is nadrukkelijk een industriële bouwfilosofie gehanteerd. Deze filosofie heeft continu invloed gehad op de besluiten in het ontwerpproces. Expliciete keuzes zijn gemaakt over toe te passen volumina van de diverse onderdelen en de bijbehorende capaciteiten, reservestellingen en materiaaltoepassingen. Bij de situering van de installatie is gezocht naar het optimum voor de functionele relaties. Bijzondere aandacht ging uit naar de opstelling van de machines, installaties en het leidingwerk. Aan de functionaliteit is een hogere waarde toegekend dan aan de overige ontwerpaspecten. Dit resulteerde onder meer in kort en strak leidingwerk.

Explosieveiligheid

Het ontwerpproces heeft ook geleid tot lage bouwkosten, zonder dat de kwaliteitsdoelstellingen van het waterschap in het geding kwamen. De kostenreducties zijn vooral gevonden in eenvoudige opzet van de gebouwen en beperking van hoge reservestellingen. Hierbij wordt in processituaties met uitval voor onderhoud en inspectie de continue slibverwerking gehandhaafd. Door de keuze van mechanische menging van het slib in de slibgistingstank is benodigde mengenergie geminimaliseerd en het biogastransportsysteem sterk vereenvoudigd. In het ontwerp en het bestek is veel aandacht gegeven aan de explosieveiligheid van de biogasinstallatie en de minimalisatie van de beheersinspanningen voor controle en bewaking door een hoge automatiseringsgraad. Een strenge controle van het huidige systeem door een onafhankelijk instituut heeft deze hoge graad van veiligheid bevestigd.

BIM

De bestekstekeningen zijn in 3D opgesteld waardoor de uitvoering van de installatie vooraf gedetailleerd te beoordelen was door alle geledingen van het Waterschap. Om deze manier van ontwerpen te faciliteren, maakte Witteveen+Bos gebruik van BIM (Bouwwerk Informatie Model). BIM is een 3D-pakket voor het integraal ontwerpen van bouwwerken en installaties. Innovatief daarbij  is dat de disciplines civiel, elektrotechniek en werktuigbouw elk met hun eigen ontwerpsoftware in een centrale database aan hetzelfde project werken.

De centrale database legt zowel driedimensionale ruimtelijke informatie als technische kenmerken van de onderdelen vast. Hiermee kan een enorme synergie bereikt worden tussen alle disciplines. BIM biedt tal van voordelen ten opzichte van een traditionele 2D of 3D tekening, doordat aan alle componenten waaruit het model is opgebouwd informatie toegevoegd kan worden.

De verschillende bouwfasen zullen in 2014 worden afgerond met de bouw van een nieuw informatiegebouw en dan zal de oude Zimpro geheel verdwenen zijn.