1 2 3 4

Watersysteemanalyse

Er is de laatste jaren veel aandacht voor ecologie in het Nederlands waterbeheer. Dit is mede een gevolg van de Europese Kaderrichtlijn Water en Natura 2000. Tegelijkertijd spelen verschillende waterkwantiteitsvraagstukken, zoals het vraagstuk rond Zoetwatervoorziening en Verziltingsbestrijding. Tenslotte wordt er in het waterbeheer ook rekening gehouden met effecten van klimaatverandering. Bij beleidskeuzes kunnen deze ontwikkelingen niet los van elkaar worden gezien. Met een goede watersysteemanalyse worden de juiste investeringen gedaan.

Witteveen+Bos geeft concrete adviezen op basis van een systeembenadering, waarin de (geo)hydrologie, waterkwaliteit, bodemchemie en ecologie in samenhang worden beschouwd. Het doel daarbij is het doorgronden van het functioneren van watersystemen. Vanuit deze kennis geven wij inhoudelijke ondersteuning bij het prioriteren van maatregelen en het vaststellen van doelen. Onze specialisten opereren hierbij buiten de kaders van specifieke vakgebieden. Binnen Witteveen+Bos is dat met name met collega's uit de vakgebieden Watermanagement, Bodem en Sensorisering, monitoring en systeemanalyse, maar ook met externe partijen (voornamelijk kennisinstituten).

Onze werkzaamheden bestaan vooral uit analyses van watersystemen. Hierbij werken we aan:

  • het opstellen van water- en stoffenbalansen
  • het verzamelen, ontsluiten en analyseren van gegevens (o.a. hydrologie, bodemkwaliteit, waterkwaliteit en ecologie)
  • het toepassen van (ecologische) modellen, zoals NutriCalc, AqMad, PCLake en PCDitch

Andere werkzaamheden zijn:

  • onderzoeksprojecten gericht op herstel van watersystemen: flexibel peilbeheer, droogval, rol waterbodem et cetera
  • ontsluiting van modellen: onder andere metamodellen PCLake en PCDitch, AqMad
  • publicaties: 'Van helder naar troebel... en weer terug' en 'Een heldere kijk op diepe plassen'
  • cursussen op maat: ecologisch functioneren van watersystemen, relatie met maatregelen
  • opzet van monitoring: 'Wat moet ik meten om bij te dragen aan een beter systeembegrip?'