Waterkeringen en hoogwaterbescherming

Het laaggelegen Nederland heeft in zijn ontstaansgeschiedenis altijd te kampen gehad met overstromingen. De eerste bewoners in de vroege ijzertijd bonden al de strijd aan met het water door het bouwen van terpen. Later, vanaf ongeveer het jaar 1000, is men begonnen met het bedijken van kust- en riviergebieden. Grote dijkdoorbraken hebben eeuwenlang tot catastrofale overstromingen geleid, die telkens weer aanleiding waren voor sterkere en hogere dijken. De laatste watersnoodramp stamt uit 1953 en heeft geleid tot de beroemde Deltawerken.

In de 21e eeuw vraagt de waterveiligheid van Nederland nog steeds om aandacht. De commissie Veerman stelt in haar Deltarapport van 2008 dat verbeteringen op het gebied van hoogwaterveiligheid urgent zijn.

Binnen Witteveen+Bos is een grote groep specialisten actief op het gebied van hoogwaterbescherming. Met een gedegen kennis van geotechniek en dijkbekledingen verzorgen wij adviezen op maat. Op maat betekent klimaatbestendige oplossingen die rekening houden met de omgeving en het beschikbare budget. Daarbij assisteren wij proactief in de communicatie met de omgeving en in de bestuurlijke besluitvormingsprocessen.

Wij adviseren opdrachtgevers in binnen- en buitenland bij:

  • toetsing en ontwerp van dijken en dijkversterkingen
  • hoogwater veiligheidsstudies
  • planstudies en ontwerp van rivierverruimingen
  • beleidsvorming ten behoeve van hoogwaterproblematiek