Home > Nieuws

Nieuws
Archief

Eerste digitale NRD voor dijkversterking Wolferen-Sprok gelanceerd

(22-02-2018)

Om het voor betrokkenen zo makkelijk mogelijk te maken om mee te denken en bij te dragen aan de plannen rondom de dijkversterking Wolferen-Sprok en dijkteruglegging Oosterhout, heeft Witteveen+Bos de eerste fase van de procedure voor milieueffectrapportage (m.e.r.), de notitie reikwijdte en detailniveau, digitaal openbaar beschikbaar gemaakt.

Een m.e.r.-procedure is nodig om het milieubelang bij een project goed af te wegen in de besluitvorming. De notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) beschrijft welke alternatieven er zijn en welke milieueffecten er worden onderzocht. Het geeft belanghebbenden als bewoners, bedrijven, overheden de mogelijkheid informatie en inzicht in het project en de procedure te krijgen en hun zienswijze te bepalen. Omgevingsparticipatie is een van de eisen die de overheid via het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) stelt aan plannen op het gebied van waterveiligheid.

De NRD is gemaakt in opdracht van Waterschap Rivierenland als voorbereiding op de eerste stap van de m.e.r.-procedure. Witteveen+Bos wil vroegtijdig aanhaken bij de bredere ontwikkeling van het digitaal rapporteren en heeft daarom een website ontwikkeld waarmee de nota ook digitaal wordt gepubliceerd. In de digitale NRD kan bijvoorbeeld op verschillende manieren genavigeerd en gezocht worden om de informatie te ontsluiten. Op de ingesloten kaarten van de omgeving, waarop bijna tot op pandniveau ingezoomd kan worden, kunnen verschillende informatielagen aan- en uit worden geschakeld.

De verwachting is dat het door deze interactiviteit voor stakeholders laagdrempeliger wordt om zich in het project te verdiepen en hun mening of ideeën te leveren, waarmee de participatiegraad van de omgeving toeneemt. Dit moet uiteindelijk leiden tot een groter draagvlak voor het proces, verwacht ook het waterschap. Omgevingsmanager Leo Berkers van Waterschap Rivierenland: ‘Een digitale NRD is een goed middel om participatie breder te trekken en op een andere manier toegankelijk te maken. Het is een springplank om in de toekomst helemaal digitaal te gaan, ook om zienswijzen via de digitale NRD of het milieueffectrapport te laten lopen.’

 

+ Lees meer over het project en de NRD op de website van Waterschap Rivierenland