Home > Nieuws

Nieuws
Archief

Flexibiliteit voor multifunctionele waterkeringen

(13-11-2017)

Flora Anvarifar, werkzaam bij Witteveen+Bos, is onlangs aan de TU Delft en binnen het Kennisprogramma ‘Integral and Sustainable Design of Multifunctional Flood Defences’ gepromoveerd op het proefschrift ‘Towards Flexibility in the Design and Management of Multifunctional Flood Defences’.

Flora Anvarifar heeft de historische evolutie van multifunctionele keringen in Nederland over de afgelopen eeuw onderzocht. Het blijkt dat bij Vlaardingen en Vlissingen, de Afsluitdijk en de Brouwersdam, het landgebruik van de waterkeringszone in de tijd aanzienlijk is veranderd en dat hier vooraf bij het ontwerp geen rekening mee is gehouden. Bovendien heeft de mate van flexibiliteit in het ontwerp een grote rol gespeeld bij de wijze waarop de waterkeringen zijn aangepast aan de veranderende condities en eisen. Flora Anvarifar heeft daarom methodieken ontwikkeld voor het verkennen, vergroten en evalueren van de flexibiliteit van multifunctionele waterkeringen. De belangrijkste innovatieve aspecten hierbij zijn:

  • Het voorgestelde kader voor prestatieanalyse van multifunctionele waterkeringen en voor het modelleren en visualiseren van de functionele componenten. Hierdoor wordt meer inzicht verkregen in hun beoogde en mogelijke, wederzijdse afhankelijkheid. De geïdentificeerde potentiële afhankelijkheden worden vervolgens gebruikt om strategieën te ontwikkelen om de negatieve effecten te voorkomen, te beheersen of te verminderen of om de positieve effecten van deze potentiële afhankelijkheden te versterken.
  • De benadering van 'Real Option Thinking' wordt voor het eerst (voor zover bekend) toegepast voor multifunctionele waterkeringen. Een 'Real Option' heeft betrekking op het recht, maar niet de verplichting, om bepaalde bedrijfsinitiatieven te ondernemen. Het blijkt dat met toenemende flexibiliteit bij het ontwerpen en beheren van multifunctionele waterkeringen, het mogelijk is de levenscycluskosten aanzienlijk te verminderen.

Het onderzoek werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met Deltares, Dura Vermeer en de Flood Resilience Group van IHE-Delft. Het raamwerk is toegepast om vier alternatieve ontwerpen van een multifunctionele kering in Katwijk met elkaar te vergelijken. ‘Real Option Thinking’ wordt toegepast in acht cases van multifunctionele waterkeringen. De resultaten laten zien dat toenemende flexibiliteit in het ontwerp en beheer van multifunctionele waterkeringen niet alleen de levenscycluskosten verlaagt en negatieve nadelen van onzekerheid kan aanpakken, maar het ook mogelijk maakt gebruik te maken van toekomstige kansen.

Het proefschrift is te downloaden via: https://repository.tudelft.nl. Van het proefschrift is een Nederlandse samenvatting verschenen, uitgegeven door STW.