1 2 3 4

Nieuwe sliblijn rwzi Nieuwveer

De betrokkenheid van Witteveen+Bos vanaf de nieuwbouw van rioolwaterzuiveringsinstallatie Nieuwveer bij Breda sinds de bouw in de jaren 1970 tot op heden en de hechte en prettige samenwerking met het Waterschap en haar rechtsvoorgangers is gerust uniek te noemen. De kennis van de bestaande installatie door Witteveen+Bos kon goed worden benut bij het ontwerpen van een nieuwe sliblijn.

Zimpro

In 1973 werd rioolwaterzuiveringsinstallatie Nieuwveer bij Breda gebouwd, een proces waarin Witteveen+Bos nauw samenwerkte met opdrachtgever Brabantse Delta. Het slib van de toenmalige rwzi werd behandeld volgens een destijds innovatief thermisch proces (Zimpro-proces) en daarna met filterpersen werd ontwaterd tot een zeer hoog drogestofgehalte. Sinds 2012 maakt de rwzi gebruik van een nieuwe slibverwerking, waarbij biogas wordt geproduceerd die met een warmtekrachtcentrale wordt benut. De installatie zuivert het afvalwater van de kernen Breda, Achtmaal, Zundert, Rijsbergen, Etten-Leur, Terheijden, Zevenbergschen Hoek, Galder en Dorst. De huidige capaciteit van de installatie bedraagt 67.200 kg TZV/dag en 16.500 m3/h.

Sinds de inbedrijfname is de Zimpro-installatie diverse malen geoptimaliseerd en uitgebreid met onder andere filtraatvergisting en membraanfilterpersen, projecten waar Witteveen+Bos vrijwel in alle gevallen bij betrokken was. Vanaf de jaren negentig is regelmatig getoetst op de overgang naar alternatieve slibbehandelingsprocessen, zoals vergisting. Uit diverse haalbaarheidsstudies bleek echter steeds weer dat hoewel het systeem veel energie en onderhoud vraagt, het ontwateringsresultaat zodanig was dat het Zimpro-proces tot de laagste jaarlijkse kosten leidde.

Nieuwe slibverwerking

Echter, door stijgende kosten van energie, de gewijzigde tariefstelling en de hoge kosten van renovatie van de Zimpro is door Witteveen+Bos geadviseerd te kiezen voor een gewijzigde slibverwerking. Er is gekozen voor een systeem met indikking, slibgisting en ontwatering in zeefbandpersen. Deze maatregelen leidden tot een aanzienlijke verbetering op de aspecten onderhoud, energie, economie en leveren een forse bijdrage aan de milieudoelstellingen van het Waterschap Brabantse Delta. De nieuwe slibverwerking is in 2012 tijdens de realisatiefase uitgebreid met een warmtekrachtcentrale, bestaande uit twee WKK-units. De WKK installatie is aanbesteed via een eveneens door Witteveen+Bos opgestelde UAV-gc-uitvraag waarin ook het beheer en onderhoud was  opgenomen in het bepalen van de economisch meest voordelige aanbieding.