1 2 3

MVO en sustainability

Het op verantwoorde wijze inrichten van de maatschappij is de core business van een ingenieur. De ontwerppraktijk vergt een voortdurende afweging van de gevolgen ervan voor mens en samenleving. W+B hanteert basisprincipes die direct gerelateerd zijn aan de principes van duurzame ontwikkeling. Onze ontwerpen en adviezen houden rekening met het 'hier en nu' - het voorzien in behoeften van mensen die leven in de hedendaagse maatschappij - maar we denken ook aan 'daar en later'. Zo streven we ernaar een betere wereld door te geven aan toekomstige generaties, waarin zij hun eigen keuzes kunnen maken. Onze zes duurzame ontwerpprincipes - natuurgerelateerde en klimaatbestendige ontwerpen, toepassing van het  trias-principe, het volgen van een ketenbenadering, streven naar optimalisatie van functies, het bevorderen van welzijn en garanderen van participatie - zijn verankerd in het ontwerpproces.

Onze integrale kennis van duurzame ontwikkeling, strategieontwikkeling, en van de sectoren water, infrastructuur, milieu en bouw zetten wij in bij advisering over MVO en sustainability. Deze advisering omvat de volgende diensten:

 • Jaarverslag
  In het een maatschappelijk jaarverslag of geïntegreerd jaarverslag wordt gerapporteerd over het duurzaamheidsbeleid en de resultaten van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het geven van duidelijke informatie is niet alleen van toegevoegde waarde voor de relatie met stakeholders, maar ook met de eigen medewerkers.
 • Ontwikkelen niet-financiële KPI’s
  MVO kenmerkt zich door niet alleen te sturen op financiële parameters (traditionele situatie), maar ook daadwerkelijk te sturen op maatschappelijke, niet-financiële parameters.
 • Duurzaam GWW
  De breed gedragen Aanpak Duurzaam GWW zorgt voor het systematisch meenemen van duurzaamheidsambities in alle projectfasen.
 • CO2-vriendelijk ontwerpen en CO2-boekhouding
  De uitdaging om de uitstoot van broeikasgassen van de sectoren infrastructuur, GWW en bouw te verminderen kan alleen worden gerealiseerd door het vroegtijdig inzichtelijk maken van de CO2-impact van grote keuzes. De juiste keuze voor het meest effectieve meetinstrument in een specifieke projectfase is daarbij van essentieel belang.
 • Natuur- en milieu-inclusieve MKBA
  Een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse is een integraal afwegingsinstrument dat alle huidige en toekomstige maatschappelijke voor- en nadelen van ruimtelijke ingrepen tegen elkaar afweegt door ze in geld uit te drukken.
 • Tools voor meetbaar maken van duurzaamheid
  Het inzichtelijk maken van uw duurzaamheidswinst in uw specifieke project is maatwerk. Afhankelijk van onder andere de grootte van het project, de eindgebruiker, de essentiële contextuele thema’s en de stakeholders wordt bepaald welke instrumenten van toegevoegde waarde zouden kunnen zijn voor het behalen van de duurzaamheidsambitie.

Onze visie op MVO en sustainability is ook terug te vinden in onze eigen projecten en onze bedrijfsvoering: