Ecologie

De ecologen van Witteveen+Bos werken volgens het volgende 'why-how-what'-principe:

 • WHY: we believe that every advice we give should be based on understanding how ecosystems function
 • HOW: we are constantly enhancing our knowledge of (ecological) system functioning
 • WHAT: we provide state of the art ecological advice and designs

Ecologie bestudeert de wisselwerking tussen organismen, populaties en leefgemeenschappen enerzijds en anderzijds de relatie met de niet-biologische omgeving en de mens. In een maatschappij waarin voortdurend technische en ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden, speelt ecologie op meerdere vlakken een belangrijke rol. Het besef dat wij op verantwoorde wijze met onze natuurlijke omgeving moeten omgaan, is inmiddels sterk in onze wetgeving verankerd. Bescherming en versterking van natuurwaarden wil echter niet zeggen dat er geen ruimte meer is voor andere ontwikkelingen. Het is juist de kunst om menselijke activiteiten zodanig vorm te geven en in te passen dat het ecologisch functioneren niet geschaad of zelfs verbeterd wordt.

Witteveen+Bos hanteert daarbij een systeembenadering, waarbij we abiotische processen (bodem, water, lucht) in kaart brengen en relateren aan het voorkomen van soorten en leefgemeenschappen van planten en dieren. Daarbij kunnen we gebruik maken van een geavanceerd instrumentarium van onder andere hydrologische en ecologische modellen. Omdat de kennis op dit gebied nog volop in ontwikkeling is, werken we veel samen met universiteiten en kennisinstituten, zodat we state-of-the-art kennis inzetten die wij vertalen naar praktisch bruikbare adviezen. Zo zijn we in staat voor elke situatie een optimaal advies te formuleren. Enige voorbeelden van relevante producten:

 • Wet- en regelgeving gedreven advies en onderzoek
  - Wet natuurbescherming (soorten, gebieden, houtopstanden)
  - Natuurnetwerk Nederland (NNN)
  - Effectenstudies (m.e.r.)
 • Ecologische systeemanalyses
  - Onderbouwen realistische doelen voor water- en natuurgebieden
  - Water, bodem, waterbodem, atmosferische depositie, voedselweb
 • Visie- en planvorming
  - Gebiedsvisies
  - Water- en natuurontwikkeling
 • Inrichting en beheer
  - Inrichtingsplannen water- en natuurgebieden
  - Beheerplannen voor water, natuur, visstand et cetera
 • Onderzoek
  - Ecologisch onderzoek en monitoring
  - Bijdragen aan toegepast wetenschappelijk onderzoek