De Witteveen+Bos aanpak

Ieder project kent zijn eigen dynamiek en vraagt om een doelgerichte benadering. Vanuit de deskundigheid en cultuur van Witteveen+Bos hebben wij een eigen projectaanpak waarmee wij onze opdrachtgevers optimaal bedienen en ons onderscheiden van collega-bureaus.

Onafhankelijke adviseurs

Het bereiken van de beste oplossing voor de opdrachtgever, met oog voor de maatschappelijke context staat voor ons centraal. We bedenken haalbare en aanvaardbare concepten en ontwerpen technisch uitvoerbare en betrouwbare oplossingen. Het bouwen, financieren en beheren van de werken laten we over aan andere marktpartijen, met wie we overigens in samenwerking goede totaaloplossingen kunnen bieden.

Vertrouwen

Een goede vertrouwensrelatie met de opdrachtgever is belangrijk om een goed adviesproduct of betrouwbare oplossing te kunnen bieden. De kwaliteitskenmerken van ons advies zijn: deskundig, betrouwbaar en betrokken. Onze adviseurs zijn onafhankelijk en integer.

Eigen identiteit

Witteveen+Bos groeit autonoom en vanuit eigen kracht. Dit waarborgt onze eigen identiteit en betekent een grote betrokkenheid van de medewerkers. De onderlinge verbondenheid maakt dat interne communicatie en dwarsverbanden binnen onze organisatie van nature aanwezig zijn. Onze medewerkers hebben passie, zijn deskundig en durven anders naar projecten te kijken.

Integrale projectaanpak

Complexe vraagstukken vergen een integrale benadering, waarbij diverse disciplines worden ingezet. Naast technische deskundigheid beschikken wij over expertise op het gebied van kosten en financiering, procesbegeleiding, juridische aspecten en gedragswetenschappen. Onze organisatiestructuur met product-marktcombinaties die onderling nauw samenwerken, waarborgt een integrale projectaanpak. Er zijn geen bureaucratische belemmeringen, zodat de samenwerking tussen deskundigen van verschillende vakgebieden en vestigingen laagdrempelig is. Voor specialistische expertise die wij niet zelf in huis hebben, werken wij veelal samen met gespecialiseerde organisaties of huren wij op projectbasis externe deskundigen in. Samenwerken met andere bedrijfsculturen en andere benaderingen werkt stimulerend en verfrissend en levert vaak nieuwe ideeën en inzichten op.

Procesmanagement

Steeds meer is W+B actief bij planontwikkeling, beleidsvoorbereidende advisering, het begeleiden van processen en het adviseren op het gebied van management, organisatie en beheer. Dergelijke trajecten vragen speciale adviesvaardigheden. Centraal daarbij staan het inleven in de situatie, de omgang met de betrokken partijen in een politiek-bestuurlijke omgeving en het vinden van creatieve oplossingen, die zo goed mogelijk recht doen aan ieders belangen. De grote ervaring van Witteveen+Bos met wettelijke procedures en beleidsprocessen, in combinatie met onze technische expertise en multidisciplinaire ondersteuning, staat garant voor een effectieve advisering.

Samenwerking

Wij hebben niet de pretentie dat wij alle projecten geheel op eigen kracht kunnen uitvoeren. Wij hebben geleerd om als flexibele speler samen met andere partijen het sterkste team te formeren: daarbij spelen wij dikwijls de rol van initiatiefnemer en penvoerder. Onze opstelling als teamspeler, bewust van onze kracht, maar ook van onze beperkingen, wordt gewaardeerd door onze partners en opdrachtgevers.

Vernieuwing

Vernieuwing is van levensbelang voor een hedendaags ingenieursbureau. Onze klanten verwachten dat wij ‘state-of-the-art’ technologie in huis hebben en toepassen. Om ons te onderscheiden in de markt moeten we een stap verder gaan en nieuwe oplossingen aandragen voor de problemen van de klant. In onze praktijk betekent vernieuwing niet zozeer het doen van uitvindingen, maar het operationeel maken van nieuwe ontwikkelingen en het creatief inzetten van bestaande technologieën in nieuwe toepassingen. Dit vereist een creatieve geest en een brede blik op de wereld.

Mensenwerk

Deskundigheid van onze medewerkers is de basis om tot oplossingen te komen die uitvoerbaar,  praktisch bruikbaar, economisch en duurzaam zijn. Wij selecteren onze medewerkers in eerste instantie op hun inhoudelijke deskundigheid. Vervolgens is het van belang dat zij ook hun vaardigheden verder ontwikkelen door training on the job en diverse vaardigheidstrainingen. Door inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling centraal te stellen, zijn wij in staat de beste oplossingen voor de opdrachtgever uit te werken.

Maatschappelijk verantwoord

Onze adviezen en ontwerpen kunnen een grote maatschappelijke impact hebben. Wij adviseren vanuit het belang van de opdrachtgever met oog voor de maatschappelijke context. Dit betekent dat wij in het proces van dienstverlening ons bewust zijn van het feit dat ons advies of ontwerp ook gevolgen kan hebben voor anderen dan onze directe opdrachtgever. Wij geven ons bij de uitwerking van onze opdrachten hier steeds rekenschap van en zullen waarborgen dat onze producten, naast toegesneden op de wensen van onze opdrachtgevers ook maatschappelijk verantwoord zijn.

Wij hebben onze bedrijfsprocessen op maatschappelijk verantwoorde wijze ingericht en rapporteren jaarlijks over onze voortgang op dit gebied.