1 2 3 4

De duurzame stad

Het bouwen van steden die bestand zijn tegen veranderingen in de tijd is een ambitie waar sociale, ecologische, economische en technische aspecten een belangrijke rol spelen. Voor de realisering van de duurzame stad bestaat echter geen blauwdruk. Projecten zijn uniek en vragen om maatwerkoplossingen. Oplossingen waarbij steeds weer de vraag moet worden gesteld of de gemaakte keuzes ook de duurzaamste zijn.

Realisatie van de duurzame stad begint met een breed gedragen bestuurlijke visie. Naast functionele eisen en wetmatigheden is het noodzakelijk om duurzame ambities te stellen en deze zo te verankeren dat ze ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Het is belangrijk een kader te scheppen waarbinnen duurzaamheid concreet en meetbaar kan worden gemaakt.

Er moeten afgewogen keuzes gemaakt worden voor materiaalgebruik op basis van milieubelasting en levenscyclusanalyses.  Het opwaarderen van afvalstoffen en het sluiten van kringlopen (Cradle to cradle) in duurzame gebiedsontwikkeling zijn essentieel voor het creëren van de duurzame stad. Het ontwerpen van effectieve nieuwe systemen met een poisitief effect op de omgeving staat hierbij centraal. Een andere uitdaging voor stedenbouwkundige ontwerpers is het streven naar energieneutraliteit en het ontzien van het klimaat door beperking van de CO2-uitstoot. Deze uitstoot wordt zichtbaar in de carbon footprint, een maat voor de CO2-uitstoot als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Witteveen+Bos beschikt over de meest actuele kennis en werkt op dit gebied intensief samen met opdrachtgevers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Het beschikt over gecertificeerde specialisten om duurzaamheidprocessen van visie tot concrete oplossingen te begeleiden. De producten van Witteveen+Bos zijn ontwikkeld om duurzaamheid meetbaar en inzichtelijk te maken.

Voorbeelden van producten die wij leveren zijn:

  • duurzaamheid potentiescan
  • BREEAM-NL quickscan
  • toetsing technische haalbaarheid van duurzaamheidsambitie
  • carbon footprint (CO2) berekening
  • materiaalkeuzes en levenssyclus analyses
  • zonne- en windstudies met potentieberekening
  • advisering rondom energievraagstukken.