1 2 3

Contractbewaking

In de bouwsector wordt naast de uitvoering van werken op basis van de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) steeds vaker gebruik gemaakt van nieuwe contractvormen als D&C (UAV-GC) en DBFM. Witteveen+Bos heeft ruime ervaring op het gebied van diverse vormen van contractbewaking.

Systeemgerichte contractbeheersing (SCB)

In beginsel wordt er bij deze contractvormen van uitgegaan dat de opdrachtgever door middel van de vraagspecificatie(s) de kaders vormt waar binnen de opdrachtnemer zijn prestaties vervolgens zoveel mogelijk zelfstandig moet kunnen uitvoeren. Ingrijpen in dat proces door de opdrachtgever, daar waar dat niet strikt noodzakelijk is, leidt tot verstoringen in het proces die bovendien tot verschuiving van verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer naar de opdrachtgever kan leiden. Samen met de intrede van Systems Engineering vragen nieuwe contractvormen om een andere wijze van contractbewaking.

Systeemgerichte contractbeheersing geeft invulling aan deze veranderde behoefte. De methodiek van Systeemgerichte contractbeheersing is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • kwaliteitsmanagement door de opdrachtnemer
 • beheersing op afstand door (de vertegenwoordiger van) de opdrachtgever middels een mix van systeem, proces- en producttoetsen en risicogestuurd toetsen.

Witteveen+Bos adviseert opdrachtgevers bij het toepassen van deze methodiek en de totstandkoming van een toetsstrategie en de daadwerkelijke uitvoering van toetsen. Wij verzorgen onder meer de volgende werkzaamheden:

 • het uitvoeren van risicoanalyses en opstellen van contractbeheersings- en toetsplannen
 • het beoordelen van documenten (toetsing en acceptatie)
 • het uitvoeren van systeem, proces- en producttoetsen (Witteveen+Bos beschikt over gecertificeerde auditors en lead-auditors)
 • het verzorgen van de toetscoördinatie
 • het adviseren over het behoud van de optimale balans in contractbeheersing
 • de contractuele en financiële afhandeling van een contract (VTW’s, prestatieverklaringen en betalingen)
 • bemiddeling en ondersteuning bij (juridische geschillen).

Onze meerwaarde bestaat uit de inzet van zowel technische als contractuele kennis.

Het kenmerk van een geïntegreerd contract is dat de aannemer naast de uitvoering ook het ontwerp opstelt. Daarnaast dient de aannemer ook de vergunningen aan te vragen en een veelheid aan procesmatige activiteiten uit te voeren, denk aan kwaliteitsborging, planningsmanagement, Systems Engineering, risicomanagement et cetera. In de praktijk blijkt het lastig om al deze activiteiten op elkaar af te stemmen en uit te voeren. Om al deze activiteiten op een beheerste wijze uit te voeren kan Witteveen+Bos het procesmanagement verzorgen.

Directievoering en toezicht

Na een vaak lange voorbereidingsperiode is het zover: het werk is aanbesteed en de uitvoering gaat beginnen. Het komt er nu op aan. De investeringskosten nemen in hoog tempo toe en problemen moeten snel en adequaat worden opgelost om te voorkomen dat het werk stagneert en de kosten daardoor oplopen.

Ondanks de opkomst van nieuwe contractvormen worden nog veel werken uitgevoerd op basis van de UAV. In dit type contracten is tot een relatief hoog detailniveau het te maken werk beschreven en getekend (het bestek). De opdrachtgever heeft hierdoor de meeste invloed op het door hem gewenste technische en esthetische eindresultaat.

Om het gewenste resultaat te bereiken, kan de opdrachtgever een directievoerder aanstellen, die als onafhankelijke en deskundige partij de in het bestek contractueel overeengekomen uitgangspunten bewaakt. Denk hierbij aan aspecten als financiën, planning, kwaliteit, informatie en organisatie. Bij de start van een opdracht wordt vastgesteld hoe de specifieke eisen en wensen voor de opdracht worden ingevuld.

Kennis en kunde

Dat Witteveen+Bos een gedegen kennis en kunde heeft op het vlak van contractvorming, aanbesteden en contractbewaking blijkt onder andere uit onderstaande samenvatting van nevenactiviteiten.

Onze medewerkers publiceren met regelmaat artikelen in vakbladen zoals Cobouw of in wetenschappelijke tijdschriften. Daarnaast hebben ze zitting in onder andere:

 • Platform Geïntegreerde Contracten - CROW
 • Beheerraad Aanbesteden en contracten - CROW
 • Commissies Contracteren, Klachtenbemiddeling, Economische en Juridische zaken (NL Ingenieurs)
 • Public Market Committee - European Federation of Engineering Consultancy Associations (EFCA)
 • Gebruikersgroep TenderNed
 • Expertpanel TenderNed
 • Bestuur Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen (NVBK)
 • Internationaal Project Management Association Nederland (IPMA-NL)
 • International Council on Systems Engineering (Incose-NL).

We delen onze kennis (middels colleges, cursussen, opleidingen en begeleiding van stagiairs/afstudeerders) met vakgenoten en onderwijsinstellingen waaronder de TU Delft, Universiteit Twente, Hogescholen van Amsterdam, Arnhem/Nijmegen, Leeuwarden en Groningen, Post Academisch Onderwijs (PAO), Baanbrekers in de Bouw en bij diverse overheden en bedrijven.

Onze medewerkers geven regelmatig lezingen op congressen en andere bijeenkomsten over verschillende vormen van contractvorming en aanbestedingsprocedures. En tenslotte hebben wij onder onze medewerkers een arbiter bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw, een branche-expert bij de Commissie van Aanbestedingsexperts en hebben wij Best Value Procurement-gecertificeerde medewerkers.