Bedrijfscode

Onze missie luidt: ‘Witteveen+Bos levert adviezen en ontwerpen op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Wij zetten onze expertise in om complexe vraagstukken op te lossen en zijn een betrokken partner voor onze opdrachtgevers. Wij hechten aan onze onafhankelijkheid en de bedrijfscultuur waarin elke medewerker het beste uit zichzelf haalt, de talenten ten volle benut en maximale klantwaarde biedt’.

Witteveen+Bos wil een advies- en ingenieursbureau van topklasse zijn, dat is onze visie. Wij zijn ervan overtuigd dat topklasse nodig is om duurzame oplossingen te vinden voor de uitdagingen van deze tijd. Dit betekent dat wij willen beschikken over hoogwaardige kennis en blijven innoveren, dat wij samenwerken met deskundige partners en dat wij werken in een cultuur van ondernemerschap en vertrouwen. Wij vinden het daarbij essentieel dat ons handelen zich kenmerkt door onze kritische kwaliteitskenmerken: deskundig, betrouwbaar en betrokken.

Alle Witteveen+Bos’ers vervullen samen onze missie en visie. Onze bedrijfscode beschrijft de principes en wijze van zaken doen bij Witteveen+Bos. De bedrijfscode schetst de verantwoordelijkheden die wij gezamenlijk en individueel hebben tegenover al onze stakeholders: de samenleving, opdrachtgevers en zakenrelaties, ons bedrijf als geheel en de collega’s. Verantwoordelijkheden die zijn uitgewerkt in handboeken, instructies, regelingen en (arbeids)overeenkomsten. Alle Witteveen+Bos’ers wereldwijd handelen in lijn met deze bedrijfscode en de afspraken die hieruit voortkomen.

W+B is lid van de United Nations Global Compact. De bedrijfscode is naast onze waarden en overtuigingen gebaseerd op de tien principes van de United Nations Global Compact en de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen.

De bedrijfscode (pdf) leest u hier

Geïntegreerd jaarverslag

Witteveen+Bos heeft de tien principes van United Nations Global Compact ondertekend. Dit is een convenant tussen de Verenigde Naties en het internationale bedrijfsleven, waarin de principes van verantwoord zakendoen zijn vastgelegd. Hiermee verplichten wij ons te werken aan respect voor de mensenrechten, de sociale bescherming van werknemers, milieuvriendelijk ondernemen en de bestrijding van corruptie.

Vanaf 2008 publiceert Witteveen+Bos het Corporate Responsibility Report volgens de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Sinds 2016 hebben wij ons financieel en maatschappelijk jaarverslag geïntegreerd.

Milieumanagementprogramma

In 2010 heeft W+B haar milieu- en energiebeleid verwoord in een milieumanagementprogramma. Dit plan bevat korte- en langetermijnmaatregelen om de negatieve effecten van onze bedrijfsvoering op het milieu te verminderen. Het gaat daarbij om de energie-efficiëntie van onze kantoren, mobiliteit van onze medewerkers en afvalmanagement.

Continuïteit

De combinatie van zelfstandigheid en normbesef betekent dat de medewerkers werken volgens het principe van ‘self assessmentʼ.

Dit is gebaseerd op de volgende grondslagen:

  • de bedrijfscode is van toepassing op iedereen, zonder aanzien des persoon
  • medewerkers mogen elkaar aanspreken op elkaars gedrag
  • mogelijke dilemmaʼs, die zich in de praktijk aandienen, worden op gezette tijden besproken
  • management en medewerkers kunnen voor specifieke integriteitsdilemmaʼs terecht bij de door de directie aangewezen vertrouwenspersonen
  • de directie is verantwoordelijk voor het integriteitsbeleid en wordt daarin bijgestaan door de Integriteitscommissie
  • de Integriteitscommissie bestaat uit drie personen, waarvan er ten minste één zitting heeft in de statutaire directie
  • de bedrijfscode wordt periodiek geactualiseerd door de Integriteitscommissie.

Iedere medewerker beseft dat de kernwaarden van ons bureau en het nemen van verantwoordelijkheid jegens onze stakeholders van essentieel belang zijn voor de continuïteit van het bedrijf en het persoonlijk functioneren. Daar waar in strijd met de bedrijfscode wordt gehandeld, zullen sancties worden toegepast conform de handboeken, instructies en (arbeids-)overeenkomsten. Daar waar geen regeling is omschreven, beslist de directie.